Photos


Weapons Practice with Hiroaki SenseiCardiff 2014Koyanagi Sensei 2014Koyanagi Sensei 2015Cardiff 2015Koyanagi Sensei 2013Shirakawa Shihan

© Kobayashidojosuk 2017